top of page
Screen Shot 2022-07-13 at 12.02.25 PM.png

project. 羅志祥_冠軍晶粹飲_攝影棚篇
date. 2022.6

長時間在強光中工作,眼睛也容易受到傷害

就喝冠軍晶粹飲來保護眼睛吧!

羅志祥重磅登場,復出代言晶粹飲

bottom of page