top of page
Screen Shot 2022-07-13 at 12.03.24 PM.png

project. 羅志祥_冠軍晶粹飲_打電動篇
date. 2022.6

在家休息,你的眼睛也不是真的休息

​電動打太久囉!

就喝冠軍晶粹飲來保護眼睛吧!

羅志祥重磅登場,復出代言晶粹飲

bottom of page